Archiwum‎ > ‎Rok szkolny 2018/2019‎ > ‎

Zebranie z Rodzicami w sprawie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole

opublikowane: 5 cze 2019, 01:19 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 5 cze 2019, 01:41 ]
Dnia 30 maja br. odbyło się w naszej szkole zebranie ogólne z Rodzicami. Jego celem było przedstawienie procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie placówki oraz osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej. Pani Dyrektor – Dorota Adamska - podkreśliła w swoim wystąpieniu, że bezpieczeństwo w szkole uczniów, kadry nauczycielskiej i innych pracowników - stanowi kluczowe i centralne zagadnienie polityki oświatowej. Właściwa reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrektora, pracownika szkoły, adekwatna do zaistniałego zdarzenia - daje gwarancję, że podjęte działania będą skuteczne - zapewnią bezpieczeństwo.
Pani Dyrektor zaprezentowała prezentację multimedialną przybliżającą Rodzicom omawiane kwestie. Zwróciła uwagę na regulacje prawne określające zasady bezpieczeństwa i obowiązki postępowania w sytuacji zagrożenia wynikające z prawa oświatowego, ustawy o działaniach antyterrorystycznych,  ustawy Karta Nauczyciela, Kodeksu Karnego, Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Omówiła czynniki wpływające na stan bezpieczeństwa, wpływ nauczycieli i pracowników szkoły na nie, symptomy zachowania potencjalnego sprawcy. Przedstawiła sygnały, na które należy zwrócić szczególną uwagę.
Następnie przedstawiła najważniejsze zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne w szkole oraz szczegółowe procedury postępowania w określonych sytuacjach. Pani Dyrektor omówiła cele, osoby odpowiedzialne i zarządzanie, sposób postępowania i obowiązki pracowników szkoły określone w poszczególnych wewnątrzszkolnych procedurach. Zwróciła uwagę na sposób dokumentowania zdarzeń, obowiązki dyrektora, wychowawcy, pedagoga i pracowników szkoły. Przybliżyła procedury reagowania w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego, dostępu do treści szkodliwych, niepożądanych i nielegalnych, cyberprzemocy, naruszenia prywatności dotyczącego nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły, właściwego korzystania z zasobów Internetu oraz łamania praw autorskich.
Pani pedagog przedstawiła zasady opracowywania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły. Omówiła wyniki diagnozy przeprowadzonej na potrzeby Programu oraz przedstawiła rodzicom czynniki ryzyka i czynniki chroniące mające wpływ na zażywanie substancji psychoaktywnych przez uczniów. 
Na zakończenie spotkania przypomniane zostały najważniejsze instytucje, które należy zawiadomić w przypadku zagrożenia na terenie szkoły. Pani Dyrektor poinformowała zebranych o umieszczeniu w widocznym miejscu skrzynki na anonimowe informacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa w celu wzmocnienie współpracy między szkołą a Rodzicami.
Mamy nadzieję, że w naszej szkole nie będzie powodu do wprowadzania omówionych procedur w życie…

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2018-2019/_draft_post/20190530_164241.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2018-2019/_draft_post/20190530_164249.jpg
(J. Jabłońska,  J. Spieć)