Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
Data publikacji strony internetowej: 2002 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015.07.05 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji;
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-07.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym: sekretariat@zsczernina.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 655436766 lub 655431899. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie mieści się w 2 lokalizacjach.
Budynek główny Zespołu położony jest w Czerninie przy ul. Szkolnej 2.
 • Wejście do budynku jak i komunikacja wewnątrz budynku jest utrudniona ze względu na występujące bariery poziome i pionowe (schody, progi w drzwiach).
 • Budynek nie posiada windy.
 • Budynek nie jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek wyposażony jest w ruchomy podjazd dla wózków inwalidzkich i schodołaz.
 • Przed wejściem do budynku szkoły zamieszczone są numery telefonów 655436766 i 655431899, które umożliwiają osobom niepełnosprawnym kontakt z sekretariatem szkoły w celu obsługi petenta. Pomocą osobom niepełnosprawnym służą pracownicy obsługi i administracji.
 • Do budynku można wejścia z psem asystującym.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani innych urządzeń wspomagających słyszenie.
 • Przed budynkiem nie ma parkingu.
 • W szkole pracuje nauczyciel znający język migowy.
 • Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
Drugi budynek – sala gimnastyczna położony jest w Czerninie przy ul. Leśna 7.
 • Wejście do budynku jak i komunikacja wewnątrz budynku jest utrudniona ze względu na występujące bariery poziome i pionowe (schody, progi w drzwiach).
 • Budynek nie posiada windy.
 • Do budynku można wejścia z psem asystującym.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani innych urządzeń wspomagających słyszenie.
 • Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
Podstawa prawna
 • ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. poz. 848),
 • ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696).
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 7 września 2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.