Komunikaty


Uwaga! Zmiana planu lekcji

opublikowane: 4 wrz 2020, 05:23 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 4 wrz 2020, 05:23 ]

W zakładce "Plan lekcji" opublikowany został plan lekcji obowiązujący od 7 września 2020 r.

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w dniu 1 września 2020 r.

opublikowane: 27 sie 2020, 09:34 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 27 sie 2020, 09:34 ]

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w dniu 1 września 2020 r.:


 STRUMYK  06:45
 STRUMYK SKLEP  06:50
 LIGOTA  06:55
 LIGOTA  07:00
 ŻARKI  07:05
 SUŁKÓW  07:10
 CZERNINA SZKOŁA  07:20


 CZERNINA SZKOŁA  11:30
 SUŁKÓW  11:35
 ŻARKI  11:45
 LIGOTA  11:50
 LIGOTA  11:55
 STRUMYK SKLEP  12:00
 STRUMYK  12:05

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w roku szkolnym 2020/2021

opublikowane: 27 sie 2020, 09:02 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 27 sie 2020, 09:02 ]

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w roku szkolnym 2020/2021:

poniedziałek - piątek
 STRUMYK  06:45
 STRUMYK SKLEP  06:50
 LIGOTA  06:55
 LIGOTA  07:00
 ŻARKI  07:05
 SUŁKÓW  07:10
 CZERNINA SZKOŁA  07:20

poniedziałek - piątek
 CZERNINA SZKOŁA  15:05
 SUŁKÓW  15:15
 ŻARKI  15:20
 LIGOTA  15:25
 LIGOTA  15:30
 STRUMYK SKLEP  15:35
 STRUMYK  15:40

Stypendium szkolne w roku 2020/2021 w Gminie Góra

opublikowane: 21 sie 2020, 13:16 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 21 sie 2020, 13:18 ]

Burmistrz Góry informuje, że od 1 września 2020 r. do 15 września 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami uzasadniającymi przyznanie świadczenia pomocy materialnej należy złożyć w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze, pok. nr 5. Formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania poniżej oraz w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze lub na stronie internetowej BIP Urzędu w zakładce OBSŁUGA PETENTA  - EDUKACJA: www.bip.gora.com.pl/.

Stypendium szkolne może uzyskać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć netto miesięcznie na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 528,00 zł. Ponadto uczeń musi zamieszkiwać na terenie gminy Góra. ZARZADZENIE NR 56/2019/2020

opublikowane: 11 maj 2020, 01:18 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 11 maj 2020, 01:18 ]

Zarządzenie w sprawie ustalania warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, dodatkowego sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny.

Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu

opublikowane: 5 maj 2020, 07:04 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 5 maj 2020, 07:04 ]

Stypendia szkolne styczeń - czerwiec 2020 r.

opublikowane: 28 kwi 2020, 06:54 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 28 kwi 2020, 06:55 ]

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu do 29 maja 2020 r. oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia. 
Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać: 
  • dla uczniów szkół podstawowych bezpośrednio  w szkołach (do udostępnionej przez szkołę skrzynki),
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół w Górze, Liceum Ogólnokształcące w Górze i pozostałe szkoły) w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze (do udostępnionej przez Urząd skrzynki).
Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 12 czerwca 2020 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego. Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającej z przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.

UWAGA

Każda faktura musi być opisana na odwrocie: 
np. 
pod poz. 1 zakupiono obuwie sportowe dla syna/córki (imię i nazwisko) 
pod poz. 2 zakupiono koszulę galową dla syna/córki (imię i nazwisko) 
pod poz. 3 zakupiono artykuły szkolne dla syna/córki (imię i nazwisko) 

i podpis wnioskodawcy

W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

Zawieszenie zajęć w szkole przedłużone do 24 maja 2020 r.

opublikowane: 24 kwi 2020, 11:57 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 24 kwi 2020, 11:57 ]

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.
Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. 

1-10 of 102