Komunikaty‎ > ‎

Stypendium w roku szkolnym 2017/2018 w gminie Góra

opublikowane: 14 sie 2017, 12:50 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 14 sie 2017, 12:51 ]
Burmistrz Góry informuje, że od 1 września 2017 r. do 15 września 2017 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami uzasadniającymi przyznanie świadczenia pomocy materialnej należy złożyć w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze, pok. nr 5. Formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Gminy Góra oraz w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze
Stypendium szkolne może uzyskać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć netto miesięcznie na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (aktualna kwota 514,00 zł netto). Ponadto uczeń musi zamieszkiwać na terenie gminy Góra.