O szkole‎ > ‎

Doradca zawodowy

Z dniem 1 września 2019 roku  weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 325).

Sposób realizacji doradztwa zawodowego określa § 3 i § 4 w/w rozporządzenia.
Doradztwo zawodowe jest realizowane zarówno na zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego prowadzonych zgodnie z przyjętym programem wychowania przedszkolnego, na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego – w wymiarze po 10 godzin w klasie VII i klasie VIII i na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem, w ramach wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie przez dzieci i uczniów środowiska pracy  w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach i centrach. Ponadto w ramach bieżącej pracy doradca zawodowy koordynuje działalnością informacyjną-doradczą, udziela wsparcia i porady w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizuje wycieczki zawodoznawcze do szkół ponadpodstawowych, organizuje spotkania z przedstawicielami tych szkół w celu planowania i wyboru dalszej drogi edukacyjnej uczniów. Współpracuje także z doradcą zawodowym PCDNiPP-P w Górze.

Na rok szkolny 2019/2020 doradca zawodowy wraz z  nauczycielami  opracował program realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. W programie tym uwzględniono:
 • działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym tematykę działań uwzględniające treści programowe w/w rozporządzenia,
 • oddziały, których dotyczą działania,
 • metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach, 
 • terminy realizacji działań,
 • osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań,
 • podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań.
Zadania doradcy zawodowego, sprecyzowane w §5 ust.1 w/w rozporządzenia są następujące:
 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;
 • prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
 • opracowywanie we współpracy z nauczycielami programu realizacji doradztwa zawodowego;
 • wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami w zakresie realizacji działań określonych w programie;
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 • realizowanie działań wynikających z programu.
Planowanie kariery i pracy zawodowej jest zgodne z treściami programowymi w/w rozporządzenia i dotyczy następujących zagadnień:
 • w przedszkolu i klasach I-III:
         - poznanie siebie,
         - świat zawodów i rynek pracy,
         - rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie,
         - planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych;
 • w klasach IV – VIII:
         - poznawanie własnych zasobów,
         - świat zawodów i rynek pracy,
         - rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie,
         - planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.