RODO

Ochrona Danych Osobowych w ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie

Szanowni Państwo, 
w związku z wprowadzeniem z dniem 25 maja 2018 r. przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na następujących warunkach: 
 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie,  Czernina, ul. Szkolna 2, e-mail: sekretariat@zsczernina.edu.pl, tel. 655436766.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zgodnym z wymaganiami prawa oświatowego, w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 3. Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą zawierać dane osobowe uczniów, rodziców lub prawnych opiekunów uczniów na podstawie przepisów prawa oświatowego, aktów wykonawczych do tych przepisów, innych aktów prawnych oraz w niektórych przypadkach na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania przez ucznia nauki i przechowywane do czasu wymaganego kategorią archiwalną dokumentacji ustaloną w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania wglądu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a także żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych PUODO) w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem prawa. 
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy obowiązek przekazania tych danych wynika z przedmiotowych przepisów.
 7. Informujemy, że jako Administrator danych osobowych jesteśmy w pełni przygotowani do ochrony powierzonych nam danych. Posiadamy odpowiednie procedury, które gwarantują, że środowisko, w którym przetwarzamy dane spełnia standardy RODO. 
 8. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Katarzyna Jakubowska-Rozwalka, e-mail: kas5@poczta.onet.pl, tel. 570942935.


KLAUZULA INFORMACYJNA - RODZIC I DZIECKO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe rodziców i dziecka jest Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie, Czernina, ul. Szkolna 2, 56-200 Góra, tel. 655436766, 655431899, e-mail: sekretariat@zsczernina.edu.pl.
 2. Dane osobowe rodziców i dziecka, zebrane podczas procesu rekrutacji przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 47 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 3. Odbiorcami danych osobowych dzieci i rodziców mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. SIO, Sąd Rodzinny, Wydział Edukacji).
 4. Dane osobowe rodziców i dziecka przetwarzane będą przez okres wskazany w JRWA.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Rodzice mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wskazanych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem zgody pozostają zgodne z prawem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
 8. Dobrowolne jest podanie następujących danych osobowych:
  1. wymienionych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka),
  2. numerów PESEL rodziców.
 9. Podanie pozostałych danych osobowych dziecka i rodziców wymienionych w aktach prawnych jest obligatoryjne.
 10. Dane osobowe przetwarzane  nie podlegają profilowaniu.
 11. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email kas5@poczta.onet.pl lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.

KLAUZULA INFORMACYJNA - PRACOWNIK

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie, Czernina, ul. Szkolna 2, 56-200 Góra, tel. 655436766, 655431899, e-mail: sekretariat@zsczernina.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email kas5@poczta.onet.pl lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia i wypełnienia obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy i innych ustaw na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)  i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z  art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, Urząd Skarbowy, SIO) oraz:
  • podmiotom realizującym usługi szkoleniowe,
  • podmiotom świadczącym usługi z zakresu medycyny pracy.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w zależności od kategorii akt odpowiednio przez okres do 50 lat/10 lat.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
 9. Podanie danych osobowych wymienionych w art. 221 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie stosowane profilowanie.

KLAUZULA INFORMACYJNA - OSOBY ODBIERAJĄCE DZIECKO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie, Czernina, ul. Szkolna 2, 56-200 Góra, tel. 655436766, 655431899, e-mail: sekretariat@zsczernina.edu.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości identyfikacji osoby, która została wskazana, jako uprawniona do odbioru dziecka, przez jego rodziców na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania roku szkolnego.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka.
 9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email kas5@poczta.onet.pl lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.

KLAUZULA INFORMACYJNA - DANE Z MONITORINGU

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane z monitoringu jest Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie, Czernina, ul. Szkolna 2, 56-200 Góra, tel. 655436766, 655431899, e-mail: sekretariat@zsczernina.edu.pl.
 2. Obraz z monitoringu przetwarzany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 3. Odbiorcami zapisów z monitoringu mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 4. Nagrania obrazu z monitoringu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od nagrania. 
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
 7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail kas5@poczta.onet.pl lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.
Ċ
ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie,
9 lis 2019, 08:52
Ċ
ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie,
9 lis 2019, 08:52
Ċ
ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie,
9 lis 2019, 08:55