Ochrona Danych Osobowych w ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie

Szanowni Państwo, 
w związku z wprowadzeniem z dniem 25 maja 2018 r. przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na następujących warunkach: 
  1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie,  Czernina, ul. Szkolna 2, e-mail: sekretariat@zsczernina.edu.pl, tel. 655436766.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zgodnym z wymaganiami prawa oświatowego, w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
  3. Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą zawierać dane osobowe uczniów, rodziców lub prawnych opiekunów uczniów na podstawie przepisów prawa oświatowego, aktów wykonawczych do tych przepisów, innych aktów prawnych oraz w niektórych przypadkach na podstawie zgody.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania przez ucznia nauki i przechowywane do czasu wymaganego kategorią archiwalną dokumentacji ustaloną w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania wglądu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a także żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
  5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych PUODO) w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem prawa. 
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy obowiązek przekazania tych danych wynika z przedmiotowych przepisów.
  7. Informujemy, że jako Administrator danych osobowych jesteśmy w pełni przygotowani do ochrony powierzonych nam danych. Posiadamy odpowiednie procedury, które gwarantują, że środowisko, w którym przetwarzamy dane spełnia standardy RODO. 
  8. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Katarzyna Jakubowska-Rozwalka, e-mail: kas5@poczta.onet.pl, tel. 570942935.