Projekt nr RPDS.03.03.01-02-0049/16

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie.

Przedmiotowy projekt dotyczy termomodernizacji budynku Zespołu Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie. Projekt realizowany jest na terenie gminy Góra. Zakres termomodernizacji obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych budynku, odnowienie elewacji, wymianę okien i drzwi oraz montaż zaworów termostatycznych. Realizacja projektu przyczyni się do oszczędności energii, zmniejszenia emisji CO2 oraz redukcji zapotrzebowania na energię pierwotną w budynkach użyteczności publicznej. Grupę docelową projektu stanowią użytkownicy budynków ponieważ realizacja inwestycji znacznie poprawi komfort cieplny w budynku. Pośrednio projekt wpłynie również na wszystkich mieszkańców gminy dzięki pozytywnemu oddziaływaniu na środowisko oraz zmniejszeniu kosztów utrzymania budynków publicznych.

Cele projektu są ukierunkowane bezpośrednio na rozwiązanie problemów zdiagnozowanych
w gminie Góra. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności budynku Zespołu Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie. Cele szczegółowe obejmują:
  • zmniejszenie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynku;
  • redukcję emisji CO2;
  • zmniejszenie kosztów utrzymania budynku;
  • popraw komfortu cieplnego w budynku.
W perspektywie długoterminowej realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz promocji działań proekologicznych. Zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej pozwoli na przeznaczenie środków na realizację innych zadań statutowych gminy lub inwestycje. W konsekwencji poprawi to wizerunek gminy i wpłynie również na rozwój gospodarczy.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w Projekt: 470 233,10 PLN